Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 24,2 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης, μικροεργαλείων και εξοπλισμού ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

έως 35,0 χιλ. €
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019
έως 35,0 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (102)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Τραπέζια' ( 39121200-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39121100-7 Γραφεία 5
39122200-5 Βιβλιοθήκες 5
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 5
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 3
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 3
38653400-1 Οθόνες προβολής 3
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 3
32341000-5 Μικρόφωνα 3
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 3
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 3
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 3
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 3
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 3
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
39292100-6 Μαυροπίνακες 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 3
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 3
38652100-1 Μηχανές προβολής 3
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 3
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 3
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 3
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 3
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 3
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 3
39111000-3 Καθίσματα 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 3
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 3
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 3
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 3
42113161-0 Αφυγραντήρες 3
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 3
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 3
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 3
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 3
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 3
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 3
31158000-8 Φορτιστές 3
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 3
32342412-3 Ηχεία 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
30237240-3 Κάμερες Ιστού 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 3
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 3
39141300-5 Ερμάρια 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 3
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 3
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 3
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 3
39100000-3 Έπιπλα 3
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 2
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 2
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
31527300-9 Φωτιστικά κατοικιών 2
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 2
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 2
39112000-0 Καρέκλες 2
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 2
31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα 2
44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες 2
38414000-0 Υγρόμετρα 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
44812000-5 Χρώματα ζωγραφικής 1
44510000-8 Εργαλεία 1
39113200-9 Καναπέδες 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
45223822-4 Προκατασκευασμένα στοιχεία 1
39113700-4 Υποπόδια 1
39151000-5 Διάφορα έπιπλα 1
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1
24542000-5 Ακρυλικά πολυμερή σε πρωτογενείς μορφές 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
44830000-7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
22992000-0 Χειροποίητο χαρτί ή χαρτόνι 1
39143121-0 Ιματιοθήκες 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste