Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 512,8 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2360/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την 207/26-10-2018 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:7Μ7Α469Β7Ξ-ΓΒΑ) για την προμήθεια i) ποικίλου εξοπλισμού, ii) Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών Υπολογιστών, iii) εργαστηριακών ειδών iv) χημικών αναλωσίμων, v) επίπλων, για τις ανάγκες των Ακαδ. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με τις αποφάσεις των με αριθμό 194/28-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΥΟ469Β7Ξ-81Ρ) και 196/11-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΣ3469Β7Ξ-ΠΣ5) συνεδριάσεων της Συγκλήτου σχετικές με την κατανομή της πίστωσης του KAE 4121 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, ποσού 206.669,10 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4122 ποσού 12.444,18 € με Φ.Π.Α. , ΚΑΕ 4129 ποσού 484,00 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4121-20 ποσού 11.470,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 231.067,28 € με Φ.Π.Α. 24% (186.344,58 χωρίς Φ.Π.Α.)

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (115)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Έπιπλα' ( 39100000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 8
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 6
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 6
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 6
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 6
32333200-8 Βιντεοκάμερες 5
30237240-3 Κάμερες Ιστού 5
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 5
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 5
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 5
30191200-6 Επιδιασκόπια 5
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 5
31158000-8 Φορτιστές 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 5
32342412-3 Ηχεία 5
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 5
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 5
39111000-3 Καθίσματα 5
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 5
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 5
42113161-0 Αφυγραντήρες 5
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 5
39122200-5 Βιβλιοθήκες 5
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 5
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 5
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 5
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 5
39292100-6 Μαυροπίνακες 5
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 5
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 5
39121100-7 Γραφεία 5
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 5
38653400-1 Οθόνες προβολής 5
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 5
32341000-5 Μικρόφωνα 5
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 5
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 5
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 5
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 5
38652100-1 Μηχανές προβολής 5
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 5
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 5
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 5
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 5
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 5
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 5
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 5
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 5
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 5
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 5
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 5
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 5
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 5
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 5
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 5
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 5
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 5
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 5
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 5
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 5
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 5
39121200-8 Τραπέζια 5
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 5
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 5
39141300-5 Ερμάρια 5
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
39516120-9 Μαξιλάρια 2
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 2
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2
39143112-4 Στρώματα 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
39512100-5 Σεντόνια 1
39511100-8 Κουβέρτες 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
32400000-7 Δίκτυα 1
18410000-6 Ειδικά ενδύματα 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
39224340-3 Κάδοι 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39153000-9 Έπιπλα αίθουσας διασκέψεων 1
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
39500000-7 Υφαντουργικά είδη 1
39142000-9 Έπιπλα κήπου 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39156000-0 Έπιπλα καθιστικού και χώρου υποδοχής 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 1

ΦΟΡΕΙΣ (24)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Έπιπλα' (CPV: 39100000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste