Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

9 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 236,6 χιλ. EUR
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια: Α) εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Β) εξοπλισμού εκτυπωτικών μηχανημάτων, Γ) ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δ) εξοπλισμού επίπλων, Ε) ιατρικού εξοπλισμού, ΣΤ) εργαστηριακού εξοπλισμού, Ζ) εξοπλισμού κλιματιστικών, Η) εξοπλισμού αναλωσίμων εργαστηρίου, Θ) ποικίλου εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (236.608,59€) χωρίς Φ.Π.Α. και ποσού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (293.394,65€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

έως 434,3 χιλ. €
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διενεργεί ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια Α) εξοπλισμού γεωργικών μηχανημάτων Β) εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών Γ)ποικίλου εξοπλισμού Δ) εξοπλισμού επίπλων Ε) εργαστηριακού εξοπλισμού ΣΤ) ιατρικού εξοπλισμού Ζ) εξοπλισμού οργάνων εργαστηρίων φυσικής, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (350.233,42€) χωρίς Φ.Π.Α. και ποσού τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (434.289,44€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 30644/19/ΓΠ/12.12.2019 ΑΔΑΜ:19PROC006017557 2019-17-12).

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ , ΟΠΣ 5035553

έως 125,0 χιλ. €
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
έως 420,2 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής την 26η -8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Προμήθεια εξοπλισμών (συμπληρωματικών και προς αντικατάσταση ) των πολυδύναμων Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αθηνών και Αγ. Αναργύρων - Ν. Φιλαδέλφειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.018,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 420.175,806 € (χωρίς ΦΠΑ)

έως 31,9 χιλ. €

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (116)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Έπιπλα' ( 39100000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 6
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
37524000-7 Παιχνίδια 3
44221200-7 Πόρτες 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 3
38653400-1 Οθόνες προβολής 3
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 3
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 3
39522130-7 Σκίαστρα 3
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
39713100-4 Πλυντήρια πιάτων 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 2
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 2
37482000-0 Πίνακες ανακοινώσεων με πληροφορίες σχετικά με αθλήματα 2
42716120-5 Πλυντήρια ρούχων 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
37000000-8 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 2
30211100-2 Υπερ-υπολογιστής 2
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 2
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
22110000-4 Τυπωμένα βιβλία 1
42716110-2 Εξοπλισμός πλυσίματος 1
39143123-4 Κομοδίνα 1
39143121-0 Ιματιοθήκες 1
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1
32342412-3 Ηχεία 1
39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
37524200-9 Επιτραπέζια παιχνίδια 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
39112000-0 Καρέκλες 1
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 1
39143210-1 Τραπέζια φαγητού 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
39221100-8 Σκεύη κουζίνας 1
44112220-6 Ψευδοδάπεδα 1
39143110-0 Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου 1
39299300-7 Γυάλινοι καθρέπτες 1
33156000-8 Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
39713430-6 Ηλεκτρικές σκούπες 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
38652000-0 Κινηματογραφικές μηχανές προβολής 1
72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 1
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 1
42512100-9 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί παραθύρου 1
42920000-1 Μηχανήματα καθαρισμού φιαλών, συσκευασίας και ζύγισης, μηχανήματα ψεκασμού 1
39700000-9 Οικιακές συσκευές 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
32324300-3 Εξοπλισμός τηλεόρασης 1
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
39113200-9 Καναπέδες 1
39143112-4 Στρώματα 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
37524100-8 Εκπαιδευτικά παιχνίδια 1
39121100-7 Γραφεία 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
39143310-2 Τραπέζια σαλονιού 1
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
39224310-4 Βούρτσες αποχωρητηρίου 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
39713200-5 Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων 1
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 1
39312200-4 Εξοπλισμός κυλικείου 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
34514700-0 Κινητή εξέδρα 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
39711130-9 Ψυγεία 1
39520000-3 Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας 1
39711362-4 Φούρνοι μικροκυμάτων 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1

ΦΟΡΕΙΣ (33)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Έπιπλα' (CPV: 39100000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 1
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste