Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την 207/26-10-2018 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:7Μ7Α469Β7Ξ-ΓΒΑ) για την προμήθεια i) ποικίλου εξοπλισμού, ii) Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών Υπολογιστών, iii) εργαστηριακών ειδών iv) χημικών αναλωσίμων, v) επίπλων, για τις ανάγκες των Ακαδ. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με τις αποφάσεις των με αριθμό 194/28-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΥΟ469Β7Ξ-81Ρ) και 196/11-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΣ3469Β7Ξ-ΠΣ5) συνεδριάσεων της Συγκλήτου σχετικές με την κατανομή της πίστωσης του KAE 4121 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, ποσού 206.669,10 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4122 ποσού 12.444,18 € με Φ.Π.Α. , ΚΑΕ 4129 ποσού 484,00 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4121-20 ποσού 11.470,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 231.067,28 € με Φ.Π.Α. 24% (186.344,58 χωρίς Φ.Π.Α.)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (34)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ποικίλος εξοπλισμός' ( 39300000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
39100000-3 Έπιπλα 2
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
15713000-9 Τροφές για κατοικίδια ζώα 1
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1
18410000-6 Ειδικά ενδύματα 1
39143116-2 Παιδικά κρεβάτια 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
30195000-2 Πίνακες 1
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 1
85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
39143112-4 Στρώματα 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 1
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste