Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ , ΟΠΣ 5035553

έως 261,2 χιλ. €
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 410/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 45193/2019 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Οικοδομικά Υλικά», σύμφωνα με την ΔΠΠ 50/2019 μελέτη του τμήματος Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για το τμήμα ή τα τμήματα τα οποία οι υποψήφιοι επιθυμούν, δηλαδή από ένα (1) τμήμα έως και το σύνολο των έξι (6) τμημάτων. Οι προσφορές πρέπει να είναι στο σύνολό του τμήματος/τμημάτων και όχι σε μέρος αυτών.

έως 23,1 χιλ. €
Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, εκ νέου επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (63)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Σιδηρικά είδη' ( 44316000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 6
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 5
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 4
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 4
14210000-6 Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά 2
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
44316300-1 Εσχάρες 2
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 2
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 2
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 2
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 2
45342000-6 Τοποθέτηση περιφράξεων 2
31711140-6 Ηλεκτρόδια 2
44164200-9 Σωλήνες 2
45442100-8 Εργασίες βαφής 2
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 2
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
44174000-0 Λεπτά φύλλα 1
24100000-5 Αέρια 1
44161500-1 Σωληναγωγοί υψηλής πίεσης 1
44521000-8 Διάφορα λουκέτα και κλειδαριές 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 1
44113120-2 Πλάκες οδοστρώματος 1
44111900-0 Κεραμικές πλάκες 1
44111200-3 Τσιμέντο 1
44830000-7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες 1
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
44333000-3 Σύρμα 1
44191300-8 Μοριοσανίδες 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
44531520-2 Καρόβιδες και βίδες 1
44113700-2 Υλικά επισκευής οδών 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
44112100-9 Υπόστεγα 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
24910000-6 Κόλλες 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
44113620-7 Άσφαλτος 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
44191100-6 Κόντρα πλακέ 1
43132300-0 Τρυπάνια 1
44921200-4 Άσβεστος 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
44312000-0 Σύρμα περιφράξεων 1
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
03419000-0 Ξυλεία 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
24327300-5 Έλαια και άλλα προϊόντα της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσα και πισσάσφαλτος 1
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1
45441000-0 Υαλοτεχνικές εργασίες 1
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
18937000-6 Σάκοι συσκευασίας 1

ΦΟΡΕΙΣ (25)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Σιδηρικά είδη' (CPV: 44316000-8)

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste