Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 43,9 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας και Ενημέρωσης», στο πλαίσιο του έργου “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” («Διασυνοριακός Προγραμματισμός και Μέτρα Υποδομών για την Αντιπλημμυρική Προστασία») με ακρωνύμιο “Flood Protection”, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020», προϋπολογισμού 54.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (δηλαδή 43.911,29 € πλέον ΦΠΑ που σήμερα είναι 24% 10.538,71 € ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

έως 370,1 χιλ. €
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. συστ: 71434) με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα ευρώ (370.060,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (458.874,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αντικείμενο «Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης» στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και προώθησης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» που θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Προώθησης και Προβολής της Αθήνας 2018-2020 και της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.

έως 370,1 χιλ. €
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη Τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. συστ: 71434) με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα ευρώ (370.060,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (458.874,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αντικείμενο «Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης» στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και προώθησης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» που θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Προώθησης και Προβολής της Αθήνας 2018-2020 και της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (37)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων' ( 79950000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 4
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 3
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 3
79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 2
71222000-0 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους 2
63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 2
22120000-7 Δημοσιεύσεις 2
80540000-1 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 2
79823000-9 Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης 2
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 2
79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 1
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1
79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 1
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 1
39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής 1
79933000-3 Υπηρεσίες υποστήριξης στον τομέα του σχεδιασμού 1
92111220-0 Παραγωγή διαφημιστικών βιντεοταινιών 1
30196100-0 Οργανωτές συναντήσεων 1
73110000-6 Υπηρεσίες έρευνας 1
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 1
92200000-3 Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες 1
22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 1
22472000-9 Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης 1
71421000-5 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής κήπου 1
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 1
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 1
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 1
79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 1
73100000-3 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 1
92521100-0 Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων 1
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων 1
79315000-5 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών 1
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας 1
92311000-4 Έργα τέχνης 1
79956000-0 Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων 1

ΦΟΡΕΙΣ (27)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων' (CPV: 79950000-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 3
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste