Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 30,8 χιλ. €
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση των κάτωθι: α) Ενός (1) Κεντρικού Διακομιστή με δίσκους δεδομένων υψηλών ταχυτήτων (CPV:48820000-2), β) Ενός (1) Συστήματος “FIREWALL” με αρχιτεκτονική «Υψηλής Διαθεσιμότητας» κεντρικής προστασίας και διαχείρισης απειλών διαδικτύου (CPV:32420000-3) και γ) Τριάντα Τριών (33) σημείων ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», συμπεριλαμβανομένων των νέων κτηριακών επεκτάσεων, για την υποστήριξη φορητών βιοϊατρικών και υπολογιστικών συστημάτων (CPV:32580000-2), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 38.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», από πιστώσεις του ΕΑΠ 2012-2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 1,2 εκατ. €
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Διακήρυξη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού για το δίκτυο τηλεματικής του Ε.Μ.Π.», συνολικού προϋπολογισμού 1.209.677,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ο οποίος υποδιαιρείται σε δύο τμήματα, ως εξής: • Τμήμα 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δικτυακού υλικού/λογισμικού για το Ε.Μ.Π.» προϋπολογισμού 1.173.677,00€ πλέον ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), • Τμήμα 2: «Προμήθεια μεταγωγέα Ethernet και αναβάθμιση δρομολογητή δικτύου δεδομένων Ε.Μ.Π.» προϋπολογισμού 36.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (μόνο βάσει τιμής).

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση του 5ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 1,2 εκατ. €
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, του άρθρου 27 του ν. 4412/2019, που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού για το δίκτυο τηλεματικής του ΕΜΠ», συνολικού προϋπολογισμού 1.209.677,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε δύο τμήματα, ως εξής: • Τμήμα 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δικτυακού υλικού/λογισμικού για το Ε.Μ.Π.» προϋπολογισμού 1.173.677,00€ πλέον ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), • Τμήμα 2: «Προμήθεια μεταγωγέα Ethernet και αναβάθμιση δρομολογητή δικτύου δεδομένων Ε.Μ.Π.» προϋπολογισμού 36.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (μόνο βάσει τιμής).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (129)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' ( 32420000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 20
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 17
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 15
32424000-1 Υποδομή δικτύου 14
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 11
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 10
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 9
30237240-3 Κάμερες Ιστού 9
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 9
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 8
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 8
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 8
44511000-5 Εργαλεία χειρός 7
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 7
38520000-6 Σαρωτές 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
44321000-6 Καλώδια 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
48820000-2 Εξυπηρετητές 4
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 4
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 4
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 3
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 3
32413100-2 Δρομείς δικτύου 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48215000-8 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης δικτύων 3
72315000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 2
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 2
42650000-7 Πνευματικά ή μηχανοκίνητα εργαλεία χειρός 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2
64216120-0 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 2
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 2
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
32442000-3 Εξοπλισμός τερματικών 2
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 2
32571000-6 Υποδομή επικοινωνιών 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 2
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
48811000-6 Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
51300000-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30192110-5 Μελάνια 1
51611000-8 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
32260000-3 Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων 1
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
42623000-9 Φρέζες 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
30237250-6 Εξαρτήματα καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 1
32428000-9 Αναβάθμιση δικτύου 1
32342412-3 Ηχεία 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
44512940-3 Εργαλειοθήκες 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31518100-1 Προβολείς 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1

ΦΟΡΕΙΣ (30)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' (CPV: 32420000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 24
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) 4
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ' 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste