Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 272,8 χιλ. €
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ. αριθμ. 10122/Α2-6623/20.12.2018 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την: «A) Προμήθεια, εγκατάσταση και μετάπτωση συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΛΣΤΑΤ και προμήθεια αδειών λογισμικού εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, Β) Προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμός δύο (2) κεντρικών μεταγωγέων δικτύου (Core Switch), Γ) Επέκταση χώρου αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας κεντρικών Η/Υ & εφεδρικού συστήματος Η/Υ και Δ) Προμήθεια προσωπικών Η/Υ και βοηθητικού εξοπλισμού», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 67467.

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 272,8 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την: A) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (Core Switch), Γ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Η/Υ & ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Υ και Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (160)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' ( 32420000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 25
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 19
32424000-1 Υποδομή δικτύου 18
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 16
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 15
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 14
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 13
30237240-3 Κάμερες Ιστού 11
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 11
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 11
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 11
38520000-6 Σαρωτές 10
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 8
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
48820000-2 Εξυπηρετητές 7
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
44321000-6 Καλώδια 6
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 6
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 5
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 5
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 4
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 4
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 4
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 4
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 4
32428000-9 Αναβάθμιση δικτύου 3
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32413100-2 Δρομείς δικτύου 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 3
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 2
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 2
64216120-0 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
72265000-0 Υπηρεσίες σύνθεσης λογισμικού 2
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 2
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
48811000-6 Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 2
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 2
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 2
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 2
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
30237250-6 Εξαρτήματα καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30192110-5 Μελάνια 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
63000000-9 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
39711130-9 Ψυγεία 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
72315000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης 1
48215000-8 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης δικτύων 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
39100000-3 Έπιπλα 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
32260000-3 Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων 1
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1
38423000-6 Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης 1
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
32570000-9 Εξοπλισμός επικοινωνιών 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
51611000-8 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
42623000-9 Φρέζες 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38418000-8 Θερμιδόμετρα 1
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1

ΦΟΡΕΙΣ (36)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' (CPV: 32420000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 25
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 4
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) 3
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste