Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

9 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 121,3 χιλ. EUR
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός, Σύστημα Πυρόσβεσης, Η/Μ Εξοπλισμός) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας.

έως 120,9 χιλ. EUR
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Προκήρυξη σύμβασης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τις προμήθειες με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 63.421,04 (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), αρ.μελ.419/2019 και «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού ΤΠΕ», προϋπολογισμού € 86.547,04 (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), αρ.μελ.421/2019

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Απόφαση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό Ανώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού του έργου «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ» (CPV: 72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, CPV: 64200000-8 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου)στο πλαίσιο της πράξης «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ», με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 27 αυτού.

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Περίληψη διακήρυξης του υπ’ αριθμ. 01/20 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κωδικό έργου/MIS Χωροταξικό 2017ΣΕ146000011 02 18

έως 145,3 χιλ. €
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ/ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ", ΟΠΣ 5045533

έως 5,7 εκατ. €
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

έως 219,2 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

έως 219,2 χιλ. €
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με ανοικτή διαδικασία και Όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ»

έως 40,3 χιλ. €
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

«Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : (α) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΔΙ.Π.ΘΑ.Π., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων Ευρώ #20.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), (β) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Δ.ΕΚΠ., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), και (γ) εκτυπωτή προς κάλυψη αναγκών Δ.Λ.Α., συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων Ευρώ #6.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)».

έως 51,5 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)», με εκτιμώμενη αξία 51.513,95 €, χωρίς ΦΠΑ και 63.877,29 € με ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (168)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' ( 32420000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 11
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 11
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 10
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 8
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 8
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 7
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 6
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 5
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 5
64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 5
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
38520000-6 Σαρωτές 5
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 4
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 4
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 3
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 3
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 3
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 3
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 3
38653400-1 Οθόνες προβολής 3
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
30231320-6 Οθόνες αφής 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
30234600-4 Μνήμες φλας 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 2
31421000-3 Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
38428000-1 Ροόμετρα 2
48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
48761000-0 Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας 2
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
38418000-8 Θερμιδόμετρα 2
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
72212224-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
39100000-3 Έπιπλα 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
18521000-7 Ρολόγια 1
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 1
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 1
51300000-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
44617100-9 Χαρτοκιβώτια 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
32571000-6 Υποδομή επικοινωνιών 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
32552310-3 Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
48150000-4 Πακέτα λογισμικού για βιομηχανικό έλεγχο 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 1
48331000-7 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης έργου 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
80532000-2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
32581130-9 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων για ειδικές εφαρμογές 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
48200000-0 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 1
30237110-3 Διασυνδέσεις δικτύου 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
50334120-2 Εκσυγχρονισμός τηλεφωνικού κέντρου 1
37823900-2 Χαρτί περιτυλίγματος 1
32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
30233140-4 Συσκευές αποθήκευσης άμεσης προσπέλασης (DASD) 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
72232000-0 Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών και εξατομικευμένου λογισμικού 1
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 1
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 1
48740000-7 Πακέτα λογισμικού μετάφρασης ξένων γλωσσών 1
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 1
39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, και θερμαντήρες εμβάπτισης 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
48322000-1 Πακέτα λογισμικού γραφικών 1
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 1
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 1
72212732-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30192110-5 Μελάνια 1
44321000-6 Καλώδια 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
30211100-2 Υπερ-υπολογιστής 1
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 1
48313000-5 Πακέτα λογισμικού οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
38820000-9 Εξοπλισμός τηλεχειρισμού 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
31518100-1 Προβολείς 1
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1
39721320-1 Στεγνωτήρες αέρα 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
33151300-6 Φασματογράφοι 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1

ΦΟΡΕΙΣ (36)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' (CPV: 32420000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) 3
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 2
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 1
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste