Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

«Πρόσκληση για : A) την προμήθεια ενός (1) γνήσιου ανταλλακτικού ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 160K, B) την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασής του ΚΙΤ στο πολυμηχάνημα LEXMARK Χ950de του ΚΕΑΟ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Νόμου 4412/2016 για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #437,72#€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΕΦΚΑ έτους 2020, (ΚΑΕ 1281 ποσό 344,72 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0887ποσό 93,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 30125000-1: Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών, 50313100-3: Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste