Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,8 χιλ. €
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8519/07.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (123)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επιδιασκόπια' ( 30191200-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 8
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 7
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 6
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
32341000-5 Μικρόφωνα 6
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 6
39122200-5 Βιβλιοθήκες 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 6
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 5
32342412-3 Ηχεία 5
32333200-8 Βιντεοκάμερες 5
30237240-3 Κάμερες Ιστού 5
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
38653400-1 Οθόνες προβολής 5
39111000-3 Καθίσματα 5
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 5
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
39121100-7 Γραφεία 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
39141300-5 Ερμάρια 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 4
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 4
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 4
39121200-8 Τραπέζια 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 4
39100000-3 Έπιπλα 4
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 3
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 3
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
39112000-0 Καρέκλες 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
38510000-3 Μικροσκόπια 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
39113200-9 Καναπέδες 2
30195000-2 Πίνακες 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
38520000-6 Σαρωτές 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
39711130-9 Ψυγεία 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
18521000-7 Ρολόγια 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
38550000-5 Μετρητές 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1

ΦΟΡΕΙΣ (2)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επιδιασκόπια' (CPV: 30191200-6)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste