Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 34,1 χιλ. €
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση παραδοτέων του προγράμματος ‘’Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance’’ (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), - BlueCoast», του εταίρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι., στo πλαίσιo του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020” με κωδικό MIS 5030943 και Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2018ΕΠ52260003, συνολικού προϋπολογισμού 42.300,00€ (σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 34.112,90€ (χωρίς Φ.Π.Α.)».

έως 35,2 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την υπηρεσία του σχεδιασμού, κατασκευής και μέθοδο αγκύρωσης πινακίδων και την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες ανάδειξης του επισκέψιμου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Περιστέρας Αλοννήσου στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean – BLUEMED», που χρηματοδοτείται από το INTERREG MED Programme Κωδ. Προγρ. 57510000 και Εθνικούς Πόρους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα για το σύνολο των ποσοτήτων και των απαιτήσεων του κάθε Τμήματος

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (20)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού' ( 79822500-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
71700000-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου 2
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 2
37412240-3 Όργανα ή εξοπλισμός καταδύσεων 1
42611000-2 Εργαλειομηχανές ειδικής χρήσης 1
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 1
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 1
90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 1
51215000-2 Υπηρεσίες εγκατάστασης μετεωρολογικού εξοπλισμού 1
72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου 1
90720000-0 Προστασία του περιβάλλοντος 1
45212312-6 Κατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα 1
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 1
63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 1
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 1
92111260-2 Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 1
79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 1
22150000-6 Διαφημιστικά φυλλάδια 1
79820000-8 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εκτύπωση 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste