Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 6,6 χιλ. €
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: Προμήθεια Εξοπλισμού της Καρδιολογικής Κλινικής. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή και περισσότερα είδη αλλά υποχρεωτικά η πρόσφορα του οικονομικού φορέα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/02/2020 ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 Η Διενέργεια του διαγωνισμού ορίζεται για τις 25/02/2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, θέση Κουρί Πτολεμαΐδας Τ.Κ. 50200

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (25)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης' ( 32441100-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 17
31321000-2 Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 1
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 1
42124200-6 Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 1
76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης 1
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 1
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 1
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 1
39515400-9 Σκίαστρα 1
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 1
33141624-0 Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1
76431300-6 Υπηρεσίες τοποθέτησης σωλήνων γεώτρησης 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 1
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 1
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1
22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 1
44211200-4 Θαλαμίσκοι 1
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 1
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 1
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 1
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 1

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste