Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 236,6 χιλ. EUR
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια: Α) εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Β) εξοπλισμού εκτυπωτικών μηχανημάτων, Γ) ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δ) εξοπλισμού επίπλων, Ε) ιατρικού εξοπλισμού, ΣΤ) εργαστηριακού εξοπλισμού, Ζ) εξοπλισμού κλιματιστικών, Η) εξοπλισμού αναλωσίμων εργαστηρίου, Θ) ποικίλου εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (236.608,59€) χωρίς Φ.Π.Α. και ποσού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (293.394,65€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (135)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' ( 33790000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 31
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 26
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 13
24100000-5 Αέρια 11
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 10
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 10
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 7
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 6
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
24965000-6 Ένζυμα 5
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 4
24000000-4 Χημικά προϊόντα 4
44832000-1 Διαλύτες 3
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 3
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 3
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 3
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
44176000-4 Μεμβράνες 2
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 2
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
38519500-1 Ανταλλακτικές λυχνίες για εργαστηριακά μικροσκόπια 2
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
24327400-6 Προϊόντα ρητίνης 2
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 2
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 2
19522000-1 Ρητίνες 2
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 2
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 2
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 2
45214631-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποστειρωμένους χώρους 2
39225730-1 Φιαλίδια 1
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
33151300-6 Φασματογράφοι 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 1
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 1
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
33772000-2 Χάρτινα είδη μιας χρήσης 1
18424000-7 Γάντια 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
24321115-9 Ακετυλένιο 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
44164200-9 Σωλήνες 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
18521000-7 Ρολόγια 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
15890000-3 Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή 1
31711500-8 Μέρη ηλεκτρονικών συνόλων 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
42124222-6 Μέρη δοσιμετρικών αντλιών 1
14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 1
15612000-1 Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα 1
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 1
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
38520000-6 Σαρωτές 1
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
35331500-8 Φυσίγγια 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 1
24111600-1 Υδρογόνο 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
43132300-0 Τρυπάνια 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
15333000-1 Φυτικά υποπροϊόντα 1
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 1
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1
15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή 1
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
44523300-5 Εξαρτήματα 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 1
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
44167110-2 Φλάντζες 1

ΦΟΡΕΙΣ (40)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' (CPV: 33790000-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 29
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 7
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 5
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 5
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 4
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 3
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 2
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste