Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

27 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 12,0 χιλ. EUR
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Επί της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. 63834/29-09-2020, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ : 20PROC007399812 και ΑΔΑ: 9Ξ5Η469Β7Θ-9ΓΦ, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων για τις ανάγκες του Έργου: «Μελέτη του Γονιδιώματος και των Μικροβιακών Κοινοτήτων στην Ανάπτυξη και Παραγωγή Εκτρεφόμενης Τσιπούρας και Λαβρακίου-ΜΙS 5010952» με ΦΚ 80508, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ για το σύνολο των ποσοτήτων και των απαιτήσεων της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (198)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' ( 33790000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 37
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 32
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 14
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 12
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 11
24100000-5 Αέρια 10
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 9
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 8
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 7
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 5
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 5
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 5
44832000-1 Διαλύτες 4
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 4
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 4
31440000-2 Μπαταρίες 4
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 4
24965000-6 Ένζυμα 4
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 4
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 4
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 3
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 3
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
38111100-7 Πυξίδες 3
38410000-2 Όργανα μέτρησης 3
33111640-9 Θερμογράφημα 3
19724000-7 Συνθετικό μονόινο νήμα 3
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 3
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 3
35125100-7 Αισθητήρες 3
33141310-6 Σύριγγες 3
31642000-8 Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης 3
31611000-2 Σετ καλωδίων 3
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 3
31158000-8 Φορτιστές 3
42967000-2 Μονάδες ελεγκτών 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
31711130-3 Αντιστάσεις 3
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 3
38423000-6 Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης 3
31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα 3
42514200-4 Ηλεκτροστατικές συσκευές καθαρισμού αέρα και αερίων 3
38932000-7 Μετρητές υγρασίας 3
34151000-0 Προσομοιωτές οδήγησης 3
39711120-6 Καταψύκτες 3
44176000-4 Μεμβράνες 3
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 3
38342100-5 Παλμογράφοι 3
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 3
38550000-5 Μετρητές 3
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 3
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 3
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 3
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 3
44523300-5 Εξαρτήματα 3
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 3
39294000-9 Συσκευές και εξοπλισμός για επίδειξη 3
32270000-6 Συσκευές ψηφιακής μετάδοσης 3
31712200-2 Μικροσυστήματα 3
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 3
38540000-2 Μηχανές και συσκευές δοκιμών και μετρήσεων 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
30194600-1 Γωνιόμετρα 3
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 3
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 3
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 3
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 3
42634000-9 Μηχανές σφυρηλασίας 3
24000000-4 Χημικά προϊόντα 3
38551000-2 Μετρητές ενέργειας 3
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 3
42923200-4 Ζυγοί 3
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 3
24327400-6 Προϊόντα ρητίνης 2
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 2
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 2
33111600-7 Συσκευές ακτινογραφίας 2
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 2
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 2
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
14211000-3 Άμμος 2
44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά 2
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 2
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 2
03417100-7 Πριονίδια 2
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 2
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
15612000-1 Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα 1
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 1
15711000-5 Τροφές για ψάρια 1
39813000-4 Πολτοί και σκόνες λείανσης 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
24111600-1 Υδρογόνο 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
38520000-6 Σαρωτές 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 1
38519500-1 Ανταλλακτικές λυχνίες για εργαστηριακά μικροσκόπια 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
24321115-9 Ακετυλένιο 1
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
33151300-6 Φασματογράφοι 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
44616200-3 Κυλινδρικά δοχεία αποβλήτων 1
45214631-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποστειρωμένους χώρους 1
39225730-1 Φιαλίδια 1
33131171-6 Οδοντιατρικές σπάτουλες 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
39812000-7 Στιλβωτικές ουσίες και κρέμες 1
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 1
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
33131132-1 Οδοντιατρικές λαβίδες 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
24111700-2 Άζωτο 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
14622000-7 Χάλυβας 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
33141630-5 Ηθμοί διήθησης του πλάσματος του αίματος 1
43132300-0 Τρυπάνια 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
44167110-2 Φλάντζες 1
24315000-5 Ανόργανες χημικές ενώσεις 1
33141110-4 Επίδεσμοι 1
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
24311410-4 Ανόργανα οξέα 1
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
38620000-7 Πολωτικό υλικό 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
18521000-7 Ρολόγια 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 1
31711500-8 Μέρη ηλεκτρονικών συνόλων 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
39100000-3 Έπιπλα 1
44164200-9 Σωλήνες 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
33772000-2 Χάρτινα είδη μιας χρήσης 1
18424000-7 Γάντια 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
38434510-4 Κυτταρόμετρα 1
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 1
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1

ΦΟΡΕΙΣ (41)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' (CPV: 33790000-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 21
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 16
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 8
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 5
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 5
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 4
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 4
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste