Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 97,8 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Διακήρυξη για Σύμβαση Συμφωνίας - Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου 3 «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» με εκτιμώμενη αξία 97.810,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
έως 10,0 χιλ. €
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης, σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: Είδη για αναβάθμιση υφιστάμενου πυρολυτικού φούρνου και κατασκευή συστήματος τροφοδοσίας βιομάζας, Τμήμα 2: Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης υφιστάμενου πυρολυτικού κλιβάνου και κατασκευής συστήματος τροφοδοσίας βιομάζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (120)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' ( 33790000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 50
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 34
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 30
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 21
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 15
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 13
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 13
44512210-7 Σφιγκτήρες 12
39224200-0 Βούρτσες 11
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 11
38412000-6 Θερμόμετρα 10
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 10
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 10
24965000-6 Ένζυμα 6
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 6
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 6
24100000-5 Αέρια 6
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 5
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 5
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 5
03417100-7 Πριονίδια 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4
44832000-1 Διαλύτες 4
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 3
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 3
39225730-1 Φιαλίδια 3
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 3
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 3
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 3
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 3
33141310-6 Σύριγγες 3
44423000-1 Διάφορα είδη 3
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 3
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2
31531000-7 Λαμπτήρες 2
35814000-3 Μάσκες αερίου 2
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 2
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 2
44176000-4 Μεμβράνες 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
42514300-5 Συσκευές διήθησης 2
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 2
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 2
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 2
18424000-7 Γάντια 2
24000000-4 Χημικά προϊόντα 2
31711140-6 Ηλεκτρόδια 2
42124222-6 Μέρη δοσιμετρικών αντλιών 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
19522000-1 Ρητίνες 1
33141613-0 Σάκοι αίματος 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
42214000-9 Φούρνοι μαγειρέματος, ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα 1
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
15333000-1 Φυτικά υποπροϊόντα 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
09211810-2 Ελαφρά έλαια 1
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
43414000-8 Μηχανές εκτριβής 1
38436600-6 Ομογενοποιητές εμβάπτισης 1
39225720-8 Πεπλατυσμένες φιάλες 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
44523300-5 Εξαρτήματα 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
33141510-8 Προϊόντα αίματος 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
33651510-6 Αντιοροί 1
35331500-8 Φυσίγγια 1

ΦΟΡΕΙΣ (42)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' (CPV: 33790000-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 12
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 12
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 11
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 3
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 3
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste