Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

16 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 110,2 χιλ. EUR
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TOY ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Τέυχος Διακήρυξης 04/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Φωτογραφικού, Τοπογραφικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Λογισμικού» για τις ανάγκες του έργου «Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης - ανάλυσης σωστικών ανασκαφών» με κωδικό MIS 5052079 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ11410005 της ΣΑΕ 1141, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Περίληψη Διακήρυξης 04/2020 για την Προμήθεια «Μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Φωτογραφικού, Τοπογραφικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Λογισμικού» για τις ανάγκες του έργου «Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης - ανάλυσης σωστικών ανασκαφών» με κωδικό MIS 5052079 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ11410005 της ΣΑΕ 1141, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

έως 74,3 χιλ. EUR
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας", συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 ευρώ με ΦΠΑ. (CPV: 330121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές, 30231310-3 Επίπεδες οθόνες, 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ, 30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου, 31682530-4 Εφεδρικό σύστημα παροχής ενέργειας, 30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης, 30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης).

έως 154,8 χιλ. EUR
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών, παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του με αριθ. πρωτ. οικ. 21890/7-8-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007194842) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 96040, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών για τη κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

έως 120,9 χιλ. EUR
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Προκήρυξη σύμβασης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τις προμήθειες με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 63.421,04 (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), αρ.μελ.419/2019 και «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού ΤΠΕ», προϋπολογισμού € 86.547,04 (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), αρ.μελ.421/2019

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (124)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' ( 30213300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 22
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 13
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 10
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 9
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 9
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 6
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 5
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 4
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 4
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 3
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 3
38520000-6 Σαρωτές 3
30237240-3 Κάμερες Ιστού 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
31421000-3 Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο 3
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 3
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 3
38652100-1 Μηχανές προβολής 3
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 3
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 3
31440000-2 Μπαταρίες 2
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 2
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 2
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
38410000-2 Όργανα μέτρησης 2
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 2
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
38433100-0 Φασματοφωτόμετρα μάζας 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
30234600-4 Μνήμες φλας 2
37414200-5 Φορητοί καταψύκτες 2
38296000-6 Όργανα γεωδαισίας 2
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
31682530-4 Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας 2
38651200-5 Στελέχη φωτογραφικών μηχανών 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1
39200000-4 Επιπλώσεις 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
42967100-3 Μονάδα ψηφιακού τηλεχειρισμού 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
39141300-5 Ερμάρια 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
48313000-5 Πακέτα λογισμικού οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) 1
48740000-7 Πακέτα λογισμικού μετάφρασης ξένων γλωσσών 1
39100000-3 Έπιπλα 1
44111700-8 Πλακίδια 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
38653110-1 Φωτογραφικά φλας 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
50334120-2 Εκσυγχρονισμός τηλεφωνικού κέντρου 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
48331000-7 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης έργου 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
39711000-9 Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής 1
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
39290000-1 Διάφορα είδη επίπλωσης 1
30231200-9 Κονσόλες 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30160000-8 Μαγνητικές κάρτες 1
48322000-1 Πακέτα λογισμικού γραφικών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 1
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 1

ΦΟΡΕΙΣ (61)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' (CPV: 30213300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 5
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 3
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 3
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) 1
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) 1
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Ε.Σ.ΔΙ.) 1
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β'/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste