Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 19,7 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Τευχος Διακηρυξης Συνοπτικου Διαγωνισμου για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού και συσκευών δικτύου στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις - Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης», του Προγράμματος Urban Innovative Actions

έως 59,0 χιλ. €
Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

«Διευκρίνιση αναφορικά με την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/7 – 242643 από 19/10/2018 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., με θέμα: “Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (#73.162,48€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.002,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκόμενων αυτών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)” (Α.Δ.Α.: ΨΦΙ746ΜΚ6Π-ΕΘ6) (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003867530)»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (193)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' ( 30213300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 57
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 39
38520000-6 Σαρωτές 30
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 30
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 22
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 21
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 20
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 19
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 18
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 17
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 16
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 13
30237240-3 Κάμερες Ιστού 12
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 11
32424000-1 Υποδομή δικτύου 10
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 10
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 10
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
48820000-2 Εξυπηρετητές 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 5
39100000-3 Έπιπλα 5
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 5
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 5
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 5
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 5
32413100-2 Δρομείς δικτύου 5
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 4
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 4
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 4
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 4
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 3
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 3
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 3
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 3
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 3
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 3
39111000-3 Καθίσματα 3
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 3
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 2
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 2
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 2
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 2
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 2
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 2
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 2
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 2
32342412-3 Ηχεία 2
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
39711130-9 Ψυγεία 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 2
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 2
48333000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης επαφών 2
44221212-4 Σίτες πόρτας 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30195000-2 Πίνακες 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1
44510000-8 Εργαλεία 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
30233150-7 Μηχανισμοί ανάγνωσης οπτικού δίσκου 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
32344110-0 Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
39121100-7 Γραφεία 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
30216200-8 Αναγνώστες μαγνητικής κάρτας 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38436100-1 Μηχανικοί ανακινητήρες 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
32324310-6 Δορυφορικές κεραίες 1
39143112-4 Στρώματα 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
32321000-9 Συσκευές τηλεοπτικής προβολής 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
30234600-4 Μνήμες φλας 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
39141300-5 Ερμάρια 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα 1
39112000-0 Καρέκλες 1
32552600-3 Θυροτηλέφωνα 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
39522120-4 Τέντες 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
39531000-3 Χαλιά 1

ΦΟΡΕΙΣ (72)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' (CPV: 30213300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 2
ΑΣΠΑΙΤΕ 2
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 1
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste