Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 21,0 εκατ. EUR
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΔΑ – ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

έως 243,3 χιλ. €
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα τη χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία που θα προκύπτει με βάση το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης για το σύνολο των εργασιών, με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» οικονομικών ετών 2019-2020-2021-2022-2023, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 243.338,55€ πλέον Φ.Π.Α24%

έως 26,0 χιλ. €
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 278/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 27931/2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικού και Αρδευτικού Υλικού Δήμου Παύλου Μελά», σύμφωνα με την 29/05-06-2019 μελέτη του τμήματος Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για μία ομάδα ή για όλες (2) τις ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας και στο σύνολο αυτών.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (54)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός άρδευσης' ( 43323000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 3
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 3
38411000-9 Υδρόμετρα 3
38410000-2 Όργανα μέτρησης 3
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 3
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 3
44163100-1 Σωληνώσεις 3
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 3
03451000-6 Φυτά 2
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 2
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 2
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 1
03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 1
33651690-1 Εμβόλια κτηνιατρικής 1
43612700-3 Εξοπλισμός φρέατος 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
31712331-9 Φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
14212410-7 Χώμα επιφανείας 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
51220000-0 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ελέγχου 1
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 1
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 1
09112200-9 Τύρφη 1
03323000-9 Χοιροειδή 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
44115220-7 Υλικά εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 1
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 1
45236250-7 Εργασίες διάστρωσης για πάρκα 1
34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα 1
03452000-3 Δένδρα 1
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
43327000-1 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 1
37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός 1
77211400-6 Υπηρεσίες κοπής δένδρων 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 1
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
14212400-4 Χώμα 1
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 1
42961000-0 Σύστημα χειρισμού και ελέγχου 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste