Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 26,0 χιλ. €
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 278/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 27931/2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικού και Αρδευτικού Υλικού Δήμου Παύλου Μελά», σύμφωνα με την 29/05-06-2019 μελέτη του τμήματος Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για μία ομάδα ή για όλες (2) τις ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας και στο σύνολο αυτών.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (164)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων' ( 44115210-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 11
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 10
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 7
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 7
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 5
44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες 4
44423700-8 Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης 4
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 4
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 4
44470000-5 Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο 4
44167100-9 Σύνδεσμοι 4
44511000-5 Εργαλεία χειρός 3
31440000-2 Μπαταρίες 3
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 3
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 3
44316000-8 Σιδηρικά είδη 3
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 3
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
44512800-0 Κατσαβίδια 3
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 3
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 3
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 3
44812310-1 Σετ χρωμάτων 2
44512210-7 Σφιγκτήρες 2
39812500-2 Στεγανωτικά 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 2
44511510-3 Λεπίδες για χειροπρίονα 2
44164300-0 Σωληνοειδή υλικά 2
31214100-0 Διακόπτες 2
34515100-1 Σημαδούρες 2
44167110-2 Φλάντζες 2
03419000-0 Ξυλεία 2
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
38411000-9 Υδρόμετρα 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 2
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 2
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 2
18815400-9 Ψηλές αδιάβροχες μπότες 2
18930000-7 Σάκοι και τσάντες 2
31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα 2
38653100-8 Συσκευές φλας 2
31340000-1 Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα 2
31527300-9 Φωτιστικά κατοικιών 2
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 2
44521100-9 Κλειδαριές 2
18424000-7 Γάντια 2
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 2
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 2
44424200-0 Κολλητική ταινία 2
39121200-8 Τραπέζια 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
44512940-3 Εργαλειοθήκες 2
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
44512300-5 Σφυριά 2
31321200-4 Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης 2
31172000-2 Μετασχηματιστές τάσης 2
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 2
18221100-5 Αδιάβροχοι μανδύες 2
14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 2
39540000-9 Διάφορα σχοινιά, πλεξούδες, σπάγκοι και πλέγματα 2
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 2
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
44114000-2 Σκυρόδεμα 1
45223822-4 Προκατασκευασμένα στοιχεία 1
44512920-7 Αιχμές κατσαβιδιών 1
44163160-9 Αγωγοί διανομής και εξαρτήματα 1
34992200-9 Οδικά σήματα 1
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 1
09122100-1 Αέριο προπάνιο 1
44820000-4 Βερνίκια 1
39111000-3 Καθίσματα 1
44411300-7 Νιπτήρες 1
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 1
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1
44191000-5 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο 1
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 1
39715300-0 Εξοπλισμός εγκαταστάσεων υγιεινής 1
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 1
44521110-2 Κλειδαριές για πόρτες 1
45441000-0 Υαλοτεχνικές εργασίες 1
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
44482200-4 Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση 1
44532200-0 Ροδέλες 1
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 1
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 1
14213200-9 Πισσοσκυρόστρωμα 1
44111200-3 Τσιμέντο 1
44167111-9 Προσαρμογείς για φλάντζες 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
44411740-3 Λεκάνες αποχωρητηρίου 1
44111100-2 Τούβλα 1
44190000-8 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
39141200-4 Επιφάνειες εργασίας 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
76492000-8 Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισμού γεωτρήσεων 1
44221212-4 Σίτες πόρτας 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
34928200-0 Περιφράξεις 1
44400000-4 Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
44315100-2 Εξαρτήματα συγκόλλησης 1
44113620-7 Άσφαλτος 1
44113700-2 Υλικά επισκευής οδών 1
39514100-9 Πετσέτες 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
44316300-1 Εσχάρες 1
44531100-2 Ξυλόβιδες 1
44115220-7 Υλικά εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
44411100-5 Κρουνοί 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
44316510-6 Σιδηρουργικά είδη 1
16800000-3 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 1
39515420-5 Σκίαστρα από ύφασμα 1
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 1
42124200-6 Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 1
39713430-6 Ηλεκτρικές σκούπες 1
44521200-0 Λουκέτα και αλυσίδες 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
44910000-2 Λίθοι για κατασκευές 1
42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών 1
42531000-7 Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
31161000-2 Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών 1
30192200-3 Ταινίες μέτρησης 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 1
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
39143112-4 Στρώματα 1
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 1
44167200-0 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
39512100-5 Σεντόνια 1
39511100-8 Κουβέρτες 1
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 1
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 1
44300000-3 Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα 1
44111530-5 Ηλεκτρικά εξαρτήματα μόνωσης 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
42131142-3 Βαλβίδες ελέγχου 1
24910000-6 Κόλλες 1
42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
34928460-0 Οδικοί κώνοι 1
44111700-8 Πλακίδια 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 1
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1

ΦΟΡΕΙΣ (66)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων' (CPV: 44115210-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 8
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 5
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΝ) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste