Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 176,0 χιλ. EUR
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οικονομικού έτους 2020. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 94540. Χρόνος έναρξης υποβολής προσφορών: 13/07/2020 ώρα 08:00, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/07/2020 ώρα 12 το μεσημέρι.

έως 48,0 χιλ. €
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου προμήθεια Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για έκτακτες ανάγκες, προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των Σχολικών Κτιρίων, προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ειδικών λουκέτων ασφαλείας και προμήθεια χρωμάτων για οδοσήμανση» έτους 2019. συνολικής δαπάνης: 48.000,00€

έως 58,7 χιλ. €
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. 2188/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005054639 2019-06-04) Διακήρυξη.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (90)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Προστατευτικά εξαρτήματα' ( 18143000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
18141000-9 Γάντια εργασίας 20
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 18
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 16
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 9
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 8
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 7
18441000-2 Καπέλα 7
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 7
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 6
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 6
18816000-2 Γαλότσες 6
34928460-0 Οδικοί κώνοι 5
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 5
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 4
18220000-7 Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία 4
18444000-3 Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής 4
18234000-8 Παντελόνια 3
35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 3
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 3
18831000-3 Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη 2
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 2
18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 2
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 2
35814000-3 Μάσκες αερίου 2
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 2
18444110-7 Κράνη 2
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 2
33735000-1 Δίοπτρα-προσωπίδες 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
33735100-2 Προφυλακτικά δίοπτρα 2
44510000-8 Εργαλεία 2
33968000-3 Καλύμματα οφθαλμών 2
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 1
33772000-2 Χάρτινα είδη μιας χρήσης 1
18424000-7 Γάντια 1
18318200-3 Ρόμπες 1
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 1
44521100-9 Κλειδαριές 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
44831200-6 Υλικά πλήρωσης 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
44832000-1 Διαλύτες 1
44812210-0 Λαδομπογιές 1
44164200-9 Σωλήνες 1
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 1
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
30232700-1 Μονάδα κεντρικού ελέγχου 1
44521210-3 Λουκέτα 1
18930000-7 Σάκοι και τσάντες 1
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 1
39157000-7 Μέρη επίπλων 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 1
18443000-6 Καλύμματα κεφαλής και εξαρτήματα 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
43132300-0 Τρυπάνια 1
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
33741300-9 Απολυμαντικά χεριών 1
42513100-6 Εξοπλισμός κατάψυξης 1
18444111-4 Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
18443300-9 Καλύμματα κεφαλής 1
15511000-3 Γάλα 1
18800000-7 Υποδήματα 1
44167110-2 Φλάντζες 1
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 1
44820000-4 Βερνίκια 1
18235400-9 Γιλέκα-επενδύτες 1
09122100-1 Αέριο προπάνιο 1
44831300-7 Στόκος 1
44522200-7 Κλειδιά 1
44832100-2 Μέσα αφαίρεσης χρώματος 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
33141123-8 Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων 1
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
44220000-8 Είδη ξυλουργικής για χρήση σε οικοδομικές εργασίες 1
44522400-9 Μέρη κλειδαριών 1
37412250-6 Μάσκες, βατραχοπέδιλα ή αναπνευστήρες 1
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 1
35111100-6 Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης 1
18230000-0 Διάφορα είδη ρουχισμού 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
38121000-9 Ανεμόμετρα 1

ΦΟΡΕΙΣ (34)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Προστατευτικά εξαρτήματα' (CPV: 18143000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste