Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 1,3 εκατ. €
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», προϋπολογισμού 1.585.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (39)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ράμπες πρόσβασης' ( 34953000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 3
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 3
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 2
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 2
44112110-2 Μέρη υποστέγων 2
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 2
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 2
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 2
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 2
34928120-5 Μέρη κιγκλιδωμάτων 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
44114220-0 Αγωγοί από σκυρόδεμα και προσαρμογές 2
34144430-1 Οχήματα οδικού καθαρισμού 2
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
35261000-1 Πίνακες πληροφοριών 1
44411400-8 Ντουζιέρες 1
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 1
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 1
16311000-8 Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα 1
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
44115900-8 Διατάξεις ηλιοπροστασίας 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
39515400-9 Σκίαστρα 1
42924700-6 Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού 1
33193100-0 Αναπηρικά καρότσια και πολυθρόνες με τροχούς 1
44211200-4 Θαλαμίσκοι 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
45432110-8 Εργασίες επίστρωσης δαπέδων 1
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 1
45442100-8 Εργασίες βαφής 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 1
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1
39113400-1 Ξαπλώστρες 1
39295100-7 Ομπρέλες ηλίου 1
42416000-5 Ανελκυστήρες, καδοφόροι ανυψωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι τάπητες 1
34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης 1
45233250-6 Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste