Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 50,5 χιλ. €
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση για συμμετοχή σε 4η διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, (μαθήματα κολύμβησης, άγονα δρομολόγια προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών, νέα δρομολόγια λόγω μεταγραφών & ακραίων καιρικών φαινομένων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 62.671.50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΝΙΑΙΑ) Ανοικτής Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) έκτακτων ΝΕΩΝ δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ σχ έτους 2018-19 σε ΕΥΡΩ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) συνολικού ΕΝΙΑΙΟΥ προϋπολογισμού 132.488,25 ΕΥΡΩ (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), σύμφωνα με το αρ.32 του ν. 4412/2016 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την νέα ΚΥΑ 50025/19.09.2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018), η οποία περιλαμβάνει σε ενιαία βάση επανάληψη διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών άγονων δρομολογίων καθώς και νέα έκτακτα δρομολόγια της σχολικής χρονιάς 2018-19 σύμφωνα με τους εξής υποτομείς: ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (1)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών' ( 60130000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34114000-9 Ειδικά οχήματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (21)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών' (CPV: 60130000-8)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste