Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

6 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 169,6 χιλ. EUR
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 02/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2020 έως και Ιούλιο 2021-, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 2/2020 Διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ ανά ομάδα, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε ομάδας. Συνολικός Προϋπολογισμός: 136.785,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 169.613,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Cpv: 60130000-8 – “Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών”, για τις παρακάτω ομάδες: Ομάδα Α΄: Μεταφορά Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΣΤΟ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%) ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 6.807.348,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α

έως 5,5 εκατ. EUR
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΣΤΟ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%,) ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 6.807.348,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (0)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών' ( 60130000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων

ΦΟΡΕΙΣ (20)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών' (CPV: 60130000-8)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste