Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 2,5 εκατ. €
Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ANOIKTO ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις 223/2018 και 403/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Χαμηλότερη τιμή νοείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) που θα δοθεί για το σύνολο του τμήματος/τμημάτων., για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”, σύμφωνα με την 6/2018 μελέτη του τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου μας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για το τμήμα ή τα τμήματα τα οποία οι υποψήφιοι επιθυμούν, δηλαδή από ένα (1) τμήμα έως και το σύνολο των τριών (3) τμημάτων. Οι προσφορές πρέπει να είναι στο

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (26)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υγρά φρένων' ( 09211650-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 14
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 14
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 10
09211100-2 Έλαια κινητήρων 9
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 9
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 9
24951100-6 Λιπαντικά 8
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 8
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 7
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 6
24316000-2 Απεσταγμένο νερό 6
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 5
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 5
09211820-5 Ορυκτέλαια 4
09123000-7 Φυσικό αέριο 4
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστημάτων 4
09134220-5 Καύσιμα ντίζελ (EN 590) 3
09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα 2
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 2
09211800-9 Πετρελαϊκά έλαια και παρασκευάσματα 2
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 2
09211500-6 Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού 2
09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια 1
09100000-0 Καύσιμα 1
09200000-1 Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή 1
39525800-6 Πανιά καθαρισμού 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste