Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 58,8 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των

έως 59,6 χιλ. €
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την «Ανακατασκευή Αιθουσών, Τουαλετών (WC) της ΣΤΕΦ και Τουαλετών (WC) της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.899,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

έως 59,7 χιλ. €
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την «Συντήρηση Τουαλετών (WC) των κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»,

έως 59,7 χιλ. €
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την «Συντήρηση Τουαλετών (WC) των κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»,

έως 59,7 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Ακύρωση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής για την «Συντήρηση Τουαλετών (WC) των κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.» ΑΔΑ:ΩΣΙΤ46914Υ-ΝΚΔ ΚΗΜΔΗΣ:17PROC002290744 2017-11-23

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Διακήρυξη για Συντήρηση Τουαλετών (WC) των Κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β Κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για Συντήρηση Τουαλετών (WC) των κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (31)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Καθρέφτες' ( 38622000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44316300-1 Εσχάρες 1
44921200-4 Άσβεστος 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
14212110-4 Αμμοχάλικο 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
44112300-1 Διαχωριστικά στοιχεία 1
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1
44523300-5 Εξαρτήματα 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 1
31214100-0 Διακόπτες 1
44411750-6 Καζανάκια αποχωρητηρίου 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
44114200-4 Προϊόντα σκυροδέματος 1
24910000-6 Κόλλες 1
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 1
44331000-9 Ράβδοι (κατασκευαστικές εργασίες) 1
34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης 1
44424300-1 Ανακλαστικές ταινίες 1
44212510-7 Γωνίες 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
42520000-7 Εξοπλισμός αερισμού 1
44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 1
44470000-5 Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο 1
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 1
34928460-0 Οδικοί κώνοι 1
44113120-2 Πλάκες οδοστρώματος 1

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Καθρέφτες' (CPV: 38622000-1)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste