Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WC ΑΜΕΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WC ΑΜΕΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

έως 58,8 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των

έως 59,6 χιλ. €
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την «Ανακατασκευή Αιθουσών, Τουαλετών (WC) της ΣΤΕΦ και Τουαλετών (WC) της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.899,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

έως 59,7 χιλ. €
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την «Συντήρηση Τουαλετών (WC) των κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»,

έως 59,7 χιλ. €
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την «Συντήρηση Τουαλετών (WC) των κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»,

έως 59,7 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Ακύρωση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής για την «Συντήρηση Τουαλετών (WC) των κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.» ΑΔΑ:ΩΣΙΤ46914Υ-ΝΚΔ ΚΗΜΔΗΣ:17PROC002290744 2017-11-23

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Διακήρυξη για Συντήρηση Τουαλετών (WC) των Κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β Κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για Συντήρηση Τουαλετών (WC) των κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ

έως 235,5 χιλ. €
Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις 73/2017 και 175/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Χαμηλότερη τιμή νοείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) που θα δοθεί για το σύνολο του τμήματος/τμημάτων, για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Επισκευαστικού Κλιμακίου Δήμου Παύλου Μελά”, σύμφωνα με την 06/2017 μελέτη του τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για το τμήμα ή τα τμήματα τα οποία οι υποψήφιοι επιθυμούν, δηλαδή από ένα (1) τμήμα έως και το σύνολο των οκτώ (8) τμημάτων. Οι προσφορές πρέπει να είναι στο σύνολό του τμήματος/τμημάτων και όχι σε μέρος αυτών.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (36)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Καθρέφτες' ( 38622000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
44112500-3 Υλικά οροφών 2
45454000-4 Εργασίες αναδόμησης 2
39712300-9 Συσκευές στεγνώματος χεριών 2
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 2
44111700-8 Πλακίδια 2
44411710-4 Καθίσματα λεκανών τουαλέτας 2
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 2
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 2
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2
39136000-4 Κρεμάστρες 2
45432210-9 Εργασίες επικάλυψης τοίχων 2
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 2
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 2
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 2
44221200-7 Πόρτες 2
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 2
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 2
44411300-7 Νιπτήρες 2
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 2
44619100-3 Θήκες 2
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 2
45432110-8 Εργασίες επίστρωσης δαπέδων 2
45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 2
44411740-3 Λεκάνες αποχωρητηρίου 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
38620000-7 Πολωτικό υλικό 1
44174000-0 Λεπτά φύλλα 1
24100000-5 Αέρια 1
44161500-1 Σωληναγωγοί υψηλής πίεσης 1
44333000-3 Σύρμα 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Καθρέφτες' (CPV: 38622000-1)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste