Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,8 χιλ. €
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8519/07.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 134,5 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια-Εγκατάσταση Επιστημονικών Οργάνων και Αντίστοιχων Λογισμικών». Έργο 5250

έως 139,5 χιλ. €
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη λύση για την παρακολούθηση στάθμης/παροχής με σύστημα τηλεμέτρησης σε υδατορέματα που σχετίζονται άμεσα με αστικές περιοχές και την συσχέτιση των υδρολογικών πληροφοριών αλλά και τη συσχέτιση αυτών με την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο στο πλαίσιο της Πράξης : «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Κωδικός Πρόσκλησης: 34/2016 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1060 / 09-05-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020’’ και έχει λάβει κωδικό MIS 5006503

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (107)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα' ( 35613000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
39100000-3 Έπιπλα 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
39112000-0 Καρέκλες 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30195000-2 Πίνακες 2
39113200-9 Καναπέδες 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
38520000-6 Σαρωτές 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
42671110-4 Σχάρες δοκιμαστικών σωλήνων για υδατόλουτρα 1
39711130-9 Ψυγεία 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
48332000-4 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
38550000-5 Μετρητές 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
39111000-3 Καθίσματα 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
42967000-2 Μονάδες ελεγκτών 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
32342412-3 Ηχεία 1
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
38111100-7 Πυξίδες 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
44423850-4 Καλούπια 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα' (CPV: 35613000-4)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste