Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,8 χιλ. €
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8519/07.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 134,5 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια-Εγκατάσταση Επιστημονικών Οργάνων και Αντίστοιχων Λογισμικών». Έργο 5250

έως 139,5 χιλ. €
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη λύση για την παρακολούθηση στάθμης/παροχής με σύστημα τηλεμέτρησης σε υδατορέματα που σχετίζονται άμεσα με αστικές περιοχές και την συσχέτιση των υδρολογικών πληροφοριών αλλά και τη συσχέτιση αυτών με την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο στο πλαίσιο της Πράξης : «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Κωδικός Πρόσκλησης: 34/2016 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1060 / 09-05-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020’’ και έχει λάβει κωδικό MIS 5006503

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (107)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα' ( 35613000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 4
39100000-3 Έπιπλα 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
39112000-0 Καρέκλες 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
30195000-2 Πίνακες 2
39113200-9 Καναπέδες 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
38520000-6 Σαρωτές 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
18521000-7 Ρολόγια 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
48332000-4 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
42671110-4 Σχάρες δοκιμαστικών σωλήνων για υδατόλουτρα 1
39711130-9 Ψυγεία 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
42967000-2 Μονάδες ελεγκτών 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32342412-3 Ηχεία 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
39111000-3 Καθίσματα 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38550000-5 Μετρητές 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
44423850-4 Καλούπια 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1

ΦΟΡΕΙΣ (6)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα' (CPV: 35613000-4)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste