Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 226,0 χιλ. €
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019
έως 55,7 χιλ. €
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019
έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,8 χιλ. €
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8519/07.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 134,5 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια-Εγκατάσταση Επιστημονικών Οργάνων και Αντίστοιχων Λογισμικών». Έργο 5250

έως 139,5 χιλ. €
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη λύση για την παρακολούθηση στάθμης/παροχής με σύστημα τηλεμέτρησης σε υδατορέματα που σχετίζονται άμεσα με αστικές περιοχές και την συσχέτιση των υδρολογικών πληροφοριών αλλά και τη συσχέτιση αυτών με την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο στο πλαίσιο της Πράξης : «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Κωδικός Πρόσκλησης: 34/2016 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1060 / 09-05-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020’’ και έχει λάβει κωδικό MIS 5006503

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (119)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα' ( 35613000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 4
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
39100000-3 Έπιπλα 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
39112000-0 Καρέκλες 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
38410000-2 Όργανα μέτρησης 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
30195000-2 Πίνακες 2
39113200-9 Καναπέδες 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
38520000-6 Σαρωτές 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 2
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
18521000-7 Ρολόγια 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
42671110-4 Σχάρες δοκιμαστικών σωλήνων για υδατόλουτρα 1
39711130-9 Ψυγεία 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
38519200-8 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίων 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
42996100-5 Κονιοποιητές 1
42413200-6 Υδραυλικοί γρύλοι 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
38126300-7 Επίγειες συσκευές παρατήρησης θερμοκρασίας ή υγρασίας 1
48332000-4 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
42413400-8 Μηχανικοί γρύλοι 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38550000-5 Μετρητές 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
44423850-4 Καλούπια 1
38311000-8 Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
31712116-6 Μικροεπεξεργαστές 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32342412-3 Ηχεία 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
42967000-2 Μονάδες ελεγκτών 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 1
39111000-3 Καθίσματα 1
38126200-6 Επίγειες συσκευές παρατήρησης ηλιακής ακτινοβολίας 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 1

ΦΟΡΕΙΣ (6)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα' (CPV: 35613000-4)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste