Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 24,2 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης, μικροεργαλείων και εξοπλισμού ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

έως 31,9 χιλ. €
έως 23,1 χιλ. €
Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, εκ νέου επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να

έως 23,1 χιλ. €
Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, εκ νέου επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκον

έως 59,9 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_7255/08.10.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΕ1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟY 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» MIS 5007918

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των

έως 1,1 εκατ. €
Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του με αριθ. πρωτ. 44918/Β4/19-3-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002837714) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 54392

έως 1,1 εκατ. €
Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών, παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του με αριθ. πρωτ. 44918/Β4/19-3-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002837714) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 54392.

έως 1,1 εκατ. €
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υλικού και λογισμικού για την υλοποίηση συστήματος ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (71)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ερμάρια και ράφια' ( 39141100-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 3
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 3
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 3
39141200-4 Επιφάνειες εργασίας 3
44316000-8 Σιδηρικά είδη 3
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 3
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 3
39121200-8 Τραπέζια 2
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 2
39111000-3 Καθίσματα 2
39112000-0 Καρέκλες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
39121100-7 Γραφεία 2
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 2
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 2
39113200-9 Καναπέδες 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
39122100-4 Σκευοθήκες 1
38414000-0 Υγρόμετρα 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
38436100-1 Μηχανικοί ανακινητήρες 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
39143116-2 Παιδικά κρεβάτια 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30195000-2 Πίνακες 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
37520000-9 Παιδικά παιχνίδια 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 1
50850000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων 1
44619300-5 Κλούβες 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1
44820000-4 Βερνίκια 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
39113700-4 Υποπόδια 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
44510000-8 Εργαλεία 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
44812000-5 Χρώματα ζωγραφικής 1
32344110-0 Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων 1
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 1
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 1
39151000-5 Διάφορα έπιπλα 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39141300-5 Ερμάρια 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1
22992000-0 Χειροποίητο χαρτί ή χαρτόνι 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
44830000-7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
39156000-0 Έπιπλα καθιστικού και χώρου υποδοχής 1
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 1
24542000-5 Ακρυλικά πολυμερή σε πρωτογενείς μορφές 1
39100000-3 Έπιπλα 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste