Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

6 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 521,7 χιλ. EUR
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΕΡΑ, ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ Η/Ζ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

έως 8,9 εκατ. EUR
Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους Τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών-αναλωσίμων της Δ/νσης Μηχανολογικού (Παράρτημα Θ΄) κι εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Περιγραφή», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ #8.905.0

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (64)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους' ( 34300000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 35
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 17
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 10
50118400-9 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων 6
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 4
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 4
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 4
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 3
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 3
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 3
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 3
50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 3
42200000-8 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού και συναφή μέρη αυτών 2
38561100-6 Ταχύμετρα οχημάτων 2
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 2
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 2
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 2
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 2
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 2
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 2
50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1
34120000-4 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά 10 ή περισσοτέρων ατόμων 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
35421000-1 Μηχανικά ανταλλακτικά για στρατιωτικά οχήματα 1
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 1
16100000-6 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους 1
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 1
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 1
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 1
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
31211300-1 Ασφάλειες 1
44167100-9 Σύνδεσμοι 1
48327000-6 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και ζωγραφικής 1
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
42630000-1 Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλων 1
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 1
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
42124100-5 Μέρη μηχανών ή κινητήρων 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42912350-0 Εξοπλισμός εγκαταστάσεων διήθησης 1
39721100-3 Οικιακές συσκευές μαγειρέματος 1

ΦΟΡΕΙΣ (47)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους' (CPV: 34300000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 44
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste