Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 19,7 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (127)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηχεία' ( 32342412-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 12
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 9
32333200-8 Βιντεοκάμερες 9
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 9
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 9
32341000-5 Μικρόφωνα 9
39122200-5 Βιβλιοθήκες 9
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 8
39111000-3 Καθίσματα 8
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 8
39121100-7 Γραφεία 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 8
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 8
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 8
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 8
30237240-3 Κάμερες Ιστού 8
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 8
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
39100000-3 Έπιπλα 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
39141300-5 Ερμάρια 7
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
38653400-1 Οθόνες προβολής 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
38652100-1 Μηχανές προβολής 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 4
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 2
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 1
39711130-9 Ψυγεία 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
38520000-6 Σαρωτές 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
30237430-2 Φωτοπένες 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
38550000-5 Μετρητές 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
39113200-9 Καναπέδες 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
30195000-2 Πίνακες 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
39112000-0 Καρέκλες 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste