Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 19,7 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (118)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηχεία' ( 32342412-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 8
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 7
32341000-5 Μικρόφωνα 7
38653400-1 Οθόνες προβολής 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 6
32333200-8 Βιντεοκάμερες 5
30237240-3 Κάμερες Ιστού 5
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 5
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 5
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 5
39122200-5 Βιβλιοθήκες 5
30191200-6 Επιδιασκόπια 5
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 5
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 5
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
39121100-7 Γραφεία 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
31158000-8 Φορτιστές 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39111000-3 Καθίσματα 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
39100000-3 Έπιπλα 4
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 4
39121200-8 Τραπέζια 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
39141300-5 Ερμάρια 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
32400000-7 Δίκτυα 2
32343000-9 Ενισχυτές 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
39711130-9 Ψυγεία 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
31518100-1 Προβολείς 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
38520000-6 Σαρωτές 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
39112000-0 Καρέκλες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
39113200-9 Καναπέδες 1
30195000-2 Πίνακες 1
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
38550000-5 Μετρητές 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste