Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 17,5 χιλ. €
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την ανάθεση της σύμβασης/συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολών του ΕΜΠ», προϋπολογισμού 17.508,90€, πλέον ΦΠΑ 24% (4.202,14€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 21.711,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

έως 51,8 χιλ. €
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολών του ΕΜΠ»

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (24)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φακοί φωτογραφικών μηχανών' ( 38651100-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48326100-0 Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης 2
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 2
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
38550000-5 Μετρητές 2
31173000-9 Μετατροπέας μετρήσεων 2
42113310-0 Συστήματα προσαγωγής αέρα 2
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
38410000-2 Όργανα μέτρησης 2
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 2
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
38554000-3 Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
38636100-3 Λέιζερ 2
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 2
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 2
42122000-0 Αντλίες 2

ΦΟΡΕΙΣ (1)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Φακοί φωτογραφικών μηχανών' (CPV: 38651100-4)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste