ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (91)

CPV Περιγραφή Διαγων
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 325
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 295
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 73
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 68
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 61
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 60
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 58
90600000-3 Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες 54
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 51
90720000-0 Προστασία του περιβάλλοντος 49
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 41
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 36
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων 34
90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 33
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 32
90470000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων 28
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 27
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 26
90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 24
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 20
90531000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης χωματερής 19
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 18
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 17
90530000-1 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων 17
90420000-7 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 16
90641000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων 16
90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 16
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 13
90721600-3 Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία 12
90513200-8 Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων 12
90911000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών, κτιρίων και υαλοπινάκων 12
90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 12
90640000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 12
90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 11
90510000-5 Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων 10
90918000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων 9
90680000-7 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας 9
90460000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών 9
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο 9
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 8
90919000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων 7
90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες 7
90700000-4 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 7
90513700-3 Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 7
90524000-6 Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων 7
90410000-4 Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων 7
90400000-1 Υπηρεσίες αποχέτευσης 6
90524300-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων 6
90513800-4 Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος 6
90491000-5 Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων 5
90710000-7 Διαχείριση περιβάλλοντος 5
90523000-9 Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος 5
90712000-1 Περιβαλλοντικός σχεδιασμός 5
90733100-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης ή ελέγχου ρυπασμένων επιφανειακών υδάτων 5
90492000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων 4
90711000-4 Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 4
90521000-5 Υπηρεσίες επεξεργασίας ραδιενεργών αποβλήτων 4
90513600-2 Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος 3
90650000-8 Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου 3
90722200-6 Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος 3
90513900-5 Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος 3
90511200-4 Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων 3
90923000-3 Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων 3
90913200-2 Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών 2
90711300-7 Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών, εκτός της ανάλυσης που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 2
90722000-4 Αποκατάσταση του περιβάλλοντος 2
90721800-5 Υπηρεσίες προστασίας από φυσικούς υπαρκτούς ή δυνητικούς κινδύνους 2
90690000-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι) 2
90524200-8 Υπηρεσίες διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων 2
90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος 2
90742100-1 Υπηρεσίες ελέγχου θορύβου 2
90490000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την εποπτεία αποχετεύσεων και την επεξεργασία λυμάτων 2
90533000-2 Υπηρεσίες διαχείρισης χώρου απόρριψης μπαζών 2
90642000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 2
90722300-7 Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών 2
90911300-9 Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων 2
90513300-9 Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων 2
90733000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυπασμένα ύδατα 1
90513400-0 Υπηρεσίες απόρριψης στάχτης 1
90511300-5 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία 1
90430000-0 Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων 1
90480000-5 Υπηρεσίες διαχείρισης των αποχετεύσεων 1
90523100-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης όπλων και καταστροφής πυρομαχικών 1
90915000-4 Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων 1
90914000-7 Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 1
90715000-2 Υπηρεσίες έρευνας μόλυνσης 1
90919100-3 Υπηρεσίες καθαρισμού εξοπλισμού γραφείων 1
90513100-7 Υπηρεσίες διάθεσης οικιακών απορριμμάτων 1
90919300-5 Υπηρεσίες καθαρισμού σχολείων 1
90924000-0 Υπηρεσίες απολύμανσης διά υποκαπνισμού 1
90440000-3 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (189)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ' ( 90 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 325
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 295
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 73
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 68
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 61
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 60
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 58
90600000-3 Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες 54
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 51
90720000-0 Προστασία του περιβάλλοντος 49
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 41
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 36
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων 34
90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 33
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 32
90470000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων 28
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 27
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 26
90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 24
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 20
90531000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης χωματερής 19
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 18
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 17
90530000-1 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων 17
90420000-7 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 16
90641000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων 16
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 16
90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 16
71700000-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου 13
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 13
90721600-3 Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία 12
90513200-8 Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων 12
90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 12
90640000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 12
90911000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών, κτιρίων και υαλοπινάκων 12
90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 11
90510000-5 Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων 10
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο 9
90460000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών 9
90680000-7 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας 9
90918000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων 9
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 8
90919000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων 7
90700000-4 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 7
90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες 7
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 7
90513700-3 Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 7
90524000-6 Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων 7
90410000-4 Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων 7
60441000-1 Υπηρεσίες αεροψεκασμού 6
90400000-1 Υπηρεσίες αποχέτευσης 6
90513800-4 Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος 6
90524300-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων 6
90491000-5 Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων 5
90710000-7 Διαχείριση περιβάλλοντος 5
90733100-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης ή ελέγχου ρυπασμένων επιφανειακών υδάτων 5
90523000-9 Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος 5
90712000-1 Περιβαλλοντικός σχεδιασμός 5
90492000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων 4
90711000-4 Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 4
90521000-5 Υπηρεσίες επεξεργασίας ραδιενεργών αποβλήτων 4
90722200-6 Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος 3
90650000-8 Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου 3
90513900-5 Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος 3
90511200-4 Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων 3
90923000-3 Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων 3
45252000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων 3
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού 3
76443000-0 Λοιπές υπηρεσίες ημερολογιακής καταγραφής δεδομένων 3
90513600-2 Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος 3
90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος 2
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 2
90721800-5 Υπηρεσίες προστασίας από φυσικούς υπαρκτούς ή δυνητικούς κινδύνους 2
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 2
90513300-9 Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων 2
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 2
90490000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την εποπτεία αποχετεύσεων και την επεξεργασία λυμάτων 2
90690000-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι) 2
90533000-2 Υπηρεσίες διαχείρισης χώρου απόρριψης μπαζών 2
90524200-8 Υπηρεσίες διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων 2
90642000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 2
90913200-2 Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών 2
45111100-9 Εργασίες κατεδάφισης 2
90722000-4 Αποκατάσταση του περιβάλλοντος 2
90711300-7 Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών, εκτός της ανάλυσης που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 2
22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 2
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 2
90722300-7 Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών 2
90911300-9 Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων 2
64216200-5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης 2
55310000-6 Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους 2
90742100-1 Υπηρεσίες ελέγχου θορύβου 2
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 1
33168100-6 Ενδοσκόπια 1
71313000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής 1
71334000-8 Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 1
77211400-6 Υπηρεσίες κοπής δένδρων 1
90733000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυπασμένα ύδατα 1
33141200-2 Καθετήρες 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
85111810-1 Υπηρεσίες ανάλυσης αίματος 1
34223330-8 Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες 1
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 1
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1
90513400-0 Υπηρεσίες απόρριψης στάχτης 1
77312100-1 Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων 1
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 1
90915000-4 Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων 1
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1
50500000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων 1
77314100-5 Υπηρεσίες χορτοκάλυψης 1
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 1
45100000-8 Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων 1
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 1
63725300-0 Υπηρεσίες ανέλκυσης πλοίων 1
44164300-0 Σωληνοειδή υλικά 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1
15811100-7 Ψωμί 1
90715000-2 Υπηρεσίες έρευνας μόλυνσης 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 1
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 1
45255400-3 Εργασίες κατασκευών 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
90440000-3 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων 1
71310000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών 1
71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων 1
79420000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση 1
71313440-1 Υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για κατασκευαστικά έργα 1
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 1
71410000-5 Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 1
90919300-5 Υπηρεσίες καθαρισμού σχολείων 1
42417310-8 Μεταφορικές ταινίες 1
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 1
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 1
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1
71351910-5 Υπηρεσίες γεωλογίας 1
90919100-3 Υπηρεσίες καθαρισμού εξοπλισμού γραφείων 1
79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
90513100-7 Υπηρεσίες διάθεσης οικιακών απορριμμάτων 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
22452000-3 Ταχυδρομικές εντολές 1
79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 1
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1
71332000-4 Μηχανολογικές υπηρεσίες γεωτεχνικού σχεδιασμού 1
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 1
92512000-3 Υπηρεσίες αρχείων 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
90480000-5 Υπηρεσίες διαχείρισης των αποχετεύσεων 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1
63726610-3 Υπηρεσίες καθέλκυσης πλοίου 1
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 1
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 1
90511300-5 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία 1
55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 1
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
79421000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 1
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 1
71351900-2 Υπηρεσίες γεωλογίας, ωκεανογραφίας και υδρολογίας 1
33141642-2 Εξαρτήματα παροχέτευσης 1
77342000-9 Κλάδεμα θάμνων 1
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 1
90914000-7 Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 1
90430000-0 Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων 1
42418900-8 Μηχανήματα φόρτωσης ή διακίνησης 1
65500000-8 Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών 1
42923000-2 Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες 1
90924000-0 Υπηρεσίες απολύμανσης διά υποκαπνισμού 1
33141615-4 Σάκοι για ούρα 1
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 1
90523100-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης όπλων και καταστροφής πυρομαχικών 1
71221000-3 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για κτίρια 1
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 1
79419000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων 1
63726300-7 Υπηρεσίες φόρτωσης σκαφών στην ξηρά 1
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 1
42921310-4 Μηχανήματα δεσίματος και συσκευασίας με ιμάντα 1
33172100-7 Συσκευές αναισθησίας 1
77211500-7 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων 1
60181000-0 Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό 1

ΦΟΡΕΙΣ (200)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ' (CPV: 90)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 116
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 111
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 51
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 39
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 37
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 21
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 20
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 19
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 19
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 13
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 12
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 11
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 9
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 8
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 8
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 7
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 7
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 7
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 6
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 6
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ) 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 6
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ) 5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε 5
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 5
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 5
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ 4
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 4
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 4
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 4
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ) 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 4
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 3
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ) 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 3
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) 3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.ΑΣ) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 2
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 2
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 2

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2017 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

content_paste